LONA-projekt

Tillsammans med Falkenbergs Kommun, Lokala Naturvårdssatsningen och Svenska golfförbundet driver vi LONA-projektet på vår golfbana. Syftet är att ta initiativ kring hur biologisk mångfald på golfbanor skulle kunna stärkas. 

Vårt mål med LONA-projekt är att utveckla blomrika marker och inslag av blottad sand som kan gynna pollen- och nektarsökande insekter och skapa goda förutsättningar för boplatser. Långruffen förändras så blomrikedomen ökar. Sandtaget är aktivt och hålls öppet. De befintliga bunkrarna justeras så att insektskvaliteter stärks, nya sandblottor skapas. Även mångfald knuten till solitära träd stärks. 

 

Våra ängsruffar sköts idag med periodsvis återkommande bränning och öven vid enstaka tillfällen borttransport av höet. Genom en än mer konsekvent bårttransport och återkommande bränningar kan örtrikedomen öka mer.

En konsevent röjning runt vissa äldre grövre ädellövsträd och tallar kan på sikt gynna solitärer. Längs hål 11,12,13 och 14 kan solitära träd och buskar ställas fram som solitärer.

På vissa platser kan mindre sandblottor grävas. Ett vertikalt skär skapas i riktning mot söder/väster för markboende insekter. Efter iordningställandet får sandblottan långsamt koloniseras med örter. 

Våra gräsytor på vägkanter och runt vår parkering klipps med längre intervaller så att örter hinner med att blomma. 

Sandtaget görs aktivt så att igenväxningen hindras. Det är en viktig boplatsmiljö för insekter men även för fåglar och backsvala.