Kallelse till ett digitalt årsmöte söndagen den 28 februari kl. 14.00.

Kallelse till digitalt ordinarie årsmöte med Ullared Flädje GK

den 28 februari 2020 kl 14.00.

 

Anmäl dig med namn och mailadress senast den 24 februari på info@fladjegk.se

så kommer en Teamslänk och instruktioner innan mötet. 

 

 

Föredragningslista vid årsmöte

 

       1         Fastställande av röstlängd för mötet

       2         Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

       3         Fastställande av föredragningslista

       4         Val av ordförande och sekreterare för mötet

       5         Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera

                  mötesprotokollet                                                                                                     

       6         Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det senaste räken­skapsåret

       7         Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets‑ och räkenskapsåret

       8         Fastställande av resultat‑ och balansräkning samt disposition av överskott re­spektive underskott i enlighet med

                  balansräk­ningen

       9         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

      10        Fastställande av

 • budget för det kommande verksamhets‑ och räkenskapsåret
 • medlemsavgifter och övriga avgifter
 • verksamhetsplan

      11        Val av

 • klubbens ordförande för en tid av ett år
 • halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
 • suppleanter i styrelsen med fastställd turordning för ett år
 • 2 revisorer för en tid av 2 resp 1 år, samt suppleant för en tid av ett år
 • 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
 • kommittéer och kommittéledamöter
 • ombud till GDF‑möte
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motio­ner
 • Övriga frågor (information och diskussion).

 

 • Presentation av vår nya klubbchef Fredrik Karlsson
 • Information om arbetet med greenerna och andra nyheter

 

Välkomna till ett lite annorlunda årsmöte önskar Styrelsen

 

Övriga årsmöteshandlingar finns tillgängliga i klubbhuset och på hemsidan under

”för medlemmar” en vecka före årsmötet.

Kommentarer