Lokala regler

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
  2. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
  4. Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, är mark under arbete. Inverkan på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.
  5. Berg i dagen och jordfast sten på en finklippt del av spelfältet är mark under arbete. Inverkan på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.
  6. Myrstackar på spelfältet är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Spelaren måste ta lättnad, utan plikt.
  7. Omarkerade diken och svackor är del av spelfältet.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

  1. Alla pinnar och plattor som visar avstånd till mitten av green är oflyttbara hindrande föremål.
  2. Om ett ungt träd eller buske, identifierat med stödpinne eller orange markering påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b.

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1).

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

Organisk del av banan (Regel 13-1)

Tvärgående stengärdsgård mellan öppningarna på hål 3, 105 meter från mitten av green, är organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna

Undantag till Regel 6-6d ändras enligt följande:

Undantag: Om en tävlare på något hål angivit en lägre score än vad han hade och detta berodde på att han underlåtit att ta upp ett eller flera pliktslag som han, innan han lämnade in scorekortet, inte kände till att han fått, är han inte diskvalificerad. Under sådana omständigheter får tävlaren plikten enligt den gällande regeln, men det blir ingen ytterligare plikt för brott mot Regel 6-6d. Detta undantag gäller inte när den tillämpliga plikten är diskvalifikation från tävlingen.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL:

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

 

Lokala ordningsföreskrifter Ullared Flädje GK

  

Banmarkering

Innebörd 

Regel (hänvisning i ”Regler för Golfspel 2016)

Vit

Out of bounds

27

Gul

Vattenhinder

26

Röd

Sidovattenhinder

26

Blå

Mark Under Arbete (MUA)

25

Blå-vit

MUA – spel förbjudet

Bilaga 1 Del B 2a

Vilken som helst av färgerna ovan med grön topp

Miljökänsligt område (MKO)

Spel förbjudet

Bilaga 1 Del B 2b

Orange

Oflyttbart hindrande föremål

24

 

Markeringar.

Vitt lock på fairway = 200 meter till mitt på green.

Gult lock på fairway = 150 meter till mitt på green.

Rött lock på fairway = 100 meter till mitt på green.

Godkända SGF Halland 2018-02-23